Nasze Godło

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE

doradztwo_zawodowe

Informujemy, że szkolnym koordynatorem doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów nr 2 w Częstochowie jest Anna Wróblewska-Kaczorowska.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.

3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim
i światowym na temat:

- rynku pracy,

- trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

- możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,

- instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,

- alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi
i niedostosowaniem społecznym,

4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich

rodzicom.

5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.

6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.

9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa.

10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.

11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne śśrodki przekazu informacji (Internet,

CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.

12. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: Kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze itp.


Informator o kierunkach kształcenia

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w Szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2017/2018 - opracowany przez Centrum Informacji Zawodowej - Specjalistyczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Częstochowie.

INFORMATOR

 


 

Rekrutacja 2017

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, w której zawarte są terminy oraz z ulotką z informacjami dotyczącymi rekrutacji 2017:

TERMINY REKRUTACJI

ULOTKA INFORMACYJNA


 

Festiwal Techniki 2017

zst

27 kwietnia 2017 roku uczennice klasy III a uczestniczyły w zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych Festiwalu Techniki. Uczennice zwiedziły budynek szkoły, dowiedziały się, jakie zajęcia dodatkowe oferuje szkoła. Przygotowane zostały stanowiska prezentujące poszczególne kierunki kształcenia. Uczennice mogły wziąć udział w przygotowanych warsztatach: plastycznych, rysunkowych, malowania na szkle, tworzenia biżuterii florystycznej. Pokazy przygotowały również firmy współpracujące ze szkołą. Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska.


 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WARTA

Warta_oczyszczalnia

Dnia 24 kwietnia uczniowie klasy III b oraz II b uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej w Oczyszczalni Ścieków Warta S.A. Uczniowie poznali technologie stosowane w oczyszczalni, mieli okazję zwiedzić obiekt.

Wyjście w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska. Opiekę nad uczniami sprawowały również Henryka Wuczyńska oraz Anna Stolarska.

ZDJĘCIA

 


 

SZKOŁA - PRACA - PRZYSZŁOŚĆ

miastoprojekt

6 kwietnia 2017 roku uczniowie klasy II b oraz III b w ramach projektu SZKOŁA-PRACA-PRZYSZŁOŚĆ odwiedzili biuro projektowe MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Sp.z o.o.

Podczas spotkania zapoznali się z zawodami związanymi z projektowaniem w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej oraz drogowej. Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska.

ZDJĘCIA

 


 

REYMONT JEST PRZEDSIĘBIORCZY

rejmont

30 marca 2017 roku uczniowie klasy III a oraz III b uczestniczyli w VII edycji projektu REYMONT JEST PRZEDSIĘBIORCZY. Gościem specjalnym imprezy była Joanna Klimas, projektantka mody, pierwsza dama minimalizmu w modzie. Uczniowie obejrzeli pokaz mody, zapoznali się z ofertą szkolną przygotowaną przez Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. Reymonta, usłyszeli o nowym kierunku kształcenia w zawodzie włókiennik, dowiedzieli się z jakimi firmami współpracuje szkoła.

Wyjście zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska.

ZDJĘCIA


 

Targi Szkolne „Zawodowiec 2017”

zawodowiec2017

16 marca 2017 roku uczniowie klas II a, III a oraz III b uczestniczyli w Targach Szkolnych „Zawodowiec 2017”.

Targi zorganizowane zostały przez Centrum Obsługi Inwestora. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertą częstochowskich szkół zawodowych i technicznych oraz przedsiębiorstwami zapewniającymi uczniom praktyki zawodowe.

Opiekę nad uczniami sprawowały: Edyta Garska, Henryka Wuczyńska, Agata Knapik, Jolanta Popa. Wyjście zorganizował pedagog szkolny - Anna Wróblewska-Kaczorowska.

ZDJĘCIA


 

Szkoła Praca Przyszłość

13 marca 2017 roku uczniowie klasy III a oraz III b uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Odlewni Żeliwa WULKAN. Uczniowie poznali historię zakładu, technologie stosowane w odlewni, dowiedzieli się jakie produkty wytwarzane są w zakładzie oraz w jaki sposób chronione jest środowisko. Uczniowie usłyszeli o możliwościach zatrudnienia, podnoszenia swoich kwalifikacji, doskonaleniu pracowników firmy.

Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska w ramach projektu „Szkoła Praca Przyszłość”.

ZDJĘCIA

 


 

III Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych

 

Informujemy, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. w godzinach 16.30 - 18.30 uruchomiony zostanie w Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego III Środowiskowy Punkt Informacyjny o Szkołach Ponadgimnazjalnych dla uczniów i rodziców.


Szczegółowych informacji w ww. temacie udziela Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

 


 

Internetowy System Informacji Edukacyjno - Zawodowej

Portal kierowany jest do uczniów, rodziców i doradców zawodowych. Na portalu można znaleźć produkty takie jak publika­cje czy narzędzia, ale również wiele ciekawych informacji.

Strona portalu:

doradztwo.koweziu.edu.pl


 

„Kreatywnie o przyszłości”

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie „Kreatywnie o przyszłości”. 
W załączeniu regulamin wraz z dokumentacją, niezbędną do przystąpienia do konkursu.

Najważniejsze informacje z regulaminu:

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:
I kategoria - praca plastyczna (np. plakat, obraz lub inne formy plastyczne)
w temacie: „MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”,
II kategoria - praca literacka (np. wypracowanie, rozprawka, wiersz lub in.) 
w temacie:„MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”,
III kategoria - fotografia promująca przedsiębiorczość w temacie:
„MOJA PRZYSZŁOŚĆ NA RYNKU PRACY”

W celu przystąpienia do Konkursu należy złożyć lub przesłać Organizatorowi dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1),
2) oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego Uczestnika Konkursu (Załącznik nr 2),
3) pracę konkursową (prace muszą być podpisane na odwrocie danymi autora i nazwą szkoły).
Prace konkursowe wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do pedagoga szkolnego - Anny Wróblewskiej-Kaczorowskiej.

Ostateczny termin składania dokumentów: 29 marca 2017 r.

WYMOGI PRAC KONKURSOWYCH

Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria formalne:
1) kategoria I - praca plastyczna:
- format A3.

2) kategoria II - praca literacka:
- maksymalna objętość – 4 strony A4,
- wydruk komputerowy.

3) kategoria III - fotografia
- format A4 ok. 20 x 30 cm (dopuszcza się tolerancję 2 cm mniej lub więcej na krawędziach),
- wydruk na papierze.

Zgłoszoną pracę Komisja ocenia w oparciu o poniższe kryteria merytoryczne:
1) kategoria I - praca plastyczna:
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- interesujące wykonanie techniczne,
- walory estetyczne,

2) kategoria II - praca literacka:
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- interesująca lub przekonująca treść,
- walory językowe,
- poprawność merytoryczna, językowa i stylistyczna.

3) kategoria III – fotografia
- zgodność z tematem i jego nowatorskie ujęcie,
- walory estetyczne i techniczne fotografii

Trzy najlepsze prace w każdej kategorii Konkursu zostaną nagrodzone:
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 560 zł,
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 470 zł,
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 350 zł.
Komisja ma prawo przyznania po 2 wyróżnienia w każdej kategorii w formie nagrody rzeczowej o wartości do 100 zł.

REGULAMIN

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA RODZICA LUB OPIEKUNA

 


 

WIZYTA W MPK

mpklogo

24 listopada 2016 roku uczniowie klasy III b odwiedzili Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie. Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska w ramach Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych.

Młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na poszczególnych wydziałach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, zwiedziła zajezdnię, poznała kierunki, które po ukończeniu zapewnią pracę oraz możliwość dalszego rozwoju.

Uczniowie zapoznali się również z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie.

ZDJĘCIA

 


 

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

23 listopada 2016 roku trzecioklasiści uczestniczyli pod opieką swoich wychowawców oraz pedagoga szkolnego w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych. Mieli okazję zapoznać się z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy. Uzyskali wiedzę na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, po to, aby podjąć bardziej przemyślane i trafne wybory ścieżek kariery edukacyjnej.

 


 

Limity punktowe do szkół ponadgimnazjalnych

uwaga

Przedstawiamy wam limity punktowe w roku 2016 do szkół ponadgimnazjalnych w Częstochowie

LIMITY

 


SZKOŁA –PRACA – PRZYSZŁOŚĆ

Dnia 2 czerwca 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt SZKOŁA –PRACA – PRZYSZŁOŚĆ. Młodzież uczestnicząca w spotkaniu poznała wymagania częstochowskiego rynku pracy oraz uzyskała wiedzę na temat zapotrzebowania na pracowników w branżach odlewniczych, budowlanych, instalacji sanitarnych oraz energetyki odnawialnej. Przybliżone zostały informacje na temat możliwości kształcenia technicznego i zawodowego 
w Częstochowskich technikach i szkołach zawodowych. Uczniowie Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkół Technicznych opowiedzieli o funkcjonowaniu instalacji fotowoltaicznych, propagowali ekologiczne pozyskiwanie energii ze słońca, a przed Salą Sesyjną Urzędu Miasta przedstawiali pracę systemu fotowoltaicznego.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy III b – Mateusz Szymonik, Marcin Więckowski, Adam Zieliński wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewską-Kaczorowską.

PODZIĘKOWANIE DLA SZKOŁY

 


„Wybierz zawód z przyszłością”

mpklogo

Dnia 29 kwietnia uczniowie klas III a i III b uczestniczyli w wycieczce do Miejskiego przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie. Wyjście zorganizował pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska w ramach organizowanej przez przedsiębiorstwo akcji „Wybierz zawód z przyszłością”.

Młodzież miała okazję zapoznać się ze specyfiką pracy na poszczególnych wydziałach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, zwiedziła zajezdnię, poznała kierunki, które po ukończeniu zapewnią pracę oraz możliwość dalszego rozwoju.

ZDJĘCIA

 


Festiwal Techniki w ZST

festiwal_techniki_2016

28 kwietnia 2016 roku uczniowie klasy III b wraz z pedagogiem szkolnym Anną Wróblewska-Kaczorowską uczestniczyli w zorganizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie Festiwalu Techniki. Uczniowie zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły, mieli okazję uczestniczyć w warsztatach rysunku, florystyki, architektury krajobrazu, malowania na szkle i jedwabiu, modelarskich. Mogli obejrzeć rekonstrukcję bunkra z 1939 roku. Wokół niego zaprezentowali się: Związek Strzelecki i Stowarzyszenie Reduta Częstochowa. Swoje stoiska prezentowały również firmy z branży budowlanej, dekarskiej, odlewniczej, energetyki odnawialnej, architektury krajobrazu i urządzeń sanitarnych.

festiwal_techniki_2016II

 


 

Informatory dla trzecioklasistów

uwaga

Uwaga Trzecioklasiści w załączniku udostępniamy Wam: "Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017" oraz "Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w regionie częstochowskim w roku szkolnym 2016/2017". Informatory przygotowane zostały przez Specjalistyczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną - Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Informator szkół w Częstochowie

Informator szkół w regionie częstochowskim


 

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Uczniowie klas III gimnazjów stają właśnie przed koniecznością wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Aby im to ułatwić, polecamy artykuł w „Edukatorze Zawodowym" pt. Co dalej, gimnazjalisto?, który można przeczytać na: http://www.edukator.koweziu.edu.pl/co-dalej-gimnazjalisto/

 

 


 

Zachęcamy do zapoznania się z e-gazetkami, z których uzyskacie informacje na temat zawodów obszaru: medyczno-społecznego, rolniczo-leśnego z ochroną środowiska, mechanicznego, administracyjno-usługowego, elektryczno-elektronicznego, turystyczno-gastronomicznego, artystycznego, budowlanego.

GAZETKA 1

GAZETKA 2

GAZETKA 3

GAZETKA 4

GAZETKA 5

GAZETKA 6

GAZETKA 7

GAZETKA 8

GAZETKA 9

GAZETKA 10


Poniżej przedstawiamy Wam link, pod którym znajdziecie informacje o zawodach, które można zdobyć w technikach, zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych.

INFORMACJE O ZAWODACH


 

BROSZURA DLA RODZICÓW UCZNIÓW GIMNAZJUM: "JAK POMÓC ROZWINĄĆ SKRZYDŁA"


Na terenie Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie funkcjonuje
Punkt Konsultacyjny z doradcą zawodu z
Zespołu Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej
Artemią Bańkowską- Doros

(Po wcześniejszym ustaleniu terminu z pedagogiem szkolnym)


Zachęcamy do odwiedzania strony Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej:

http://ciz.ids.czest.pl/ciz/news.php


 

PRZEDSTAWIAMY WAM LIMITY PUNKTOWE W ROKU 2015 DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W CZĘSTOCHOWIE:

LIMITY


III Edycja Projektu Informacyjno - Promocyjnego "Młodzi Kreatywni"

Konkurs "KREUJEMY SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi konkursów, realizowanych w ramach programu "Młodzi kreatywni". Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny Anna Wróblewska-Kaczorowska. Regulamin konkursu, formularz zgłoszenia, oświadczenie opiekuna prawnego oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach poniżej. Prace plastyczne i literackie można składać do dni 25 marca 2016 roku do pedagoga szkolnego.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA

UMOWA

 

 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia." - Maria Skłodowska - Curie
Imieniny
Dzisiaj jest
Sobota
17 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Donat, Donata, Franciszek, Izydor, Julian, Konstanty, Łukasz, Niegomir, Sylwin, Zbigniew, Zbyszko
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości 
Autorzy