Nasze Godło

Wyniki egzaminu


1. Wynik egzaminu w skali procentowej ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, natomiast wynik egzaminu w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
2. Wyniki egzaminu, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły. Uczeń (słuchacz) otrzymuje zaświadczenieo szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
4. Uczniowi (słuchaczowi), któremu w trakcie ponownego przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu przerwano i unieważniono tę część egzaminu z powodu
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza)
- wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
- zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidł owego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
- wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza)
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się "0%".
5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się "0%".
6. W przypadku zwolnienia ucznia (słuchacza) z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku egzaminu z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona".
7. Uczeń (słuchacz) zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu, nie otrzymuje zaświadczenia o wynikach egzaminu.
8. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Cokolwiek potrafisz lub myślisz, że potrafisz, rozpocznij to. Odwaga ma w sobie geniusz, potęgę i magię." - Johann Wolfgang Goethe
Imieniny
Dzisiaj jest
Niedziela
18 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Autorzy