Nasze Godło

Wyniki egzaminu


1. Wynik egzaminu w skali procentowej ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, natomiast wynik egzaminu w skali centylowej ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna, na podstawie wyników ustalonych przez komisje okręgowe.
2. Wyniki egzaminu, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu dla każdego zdającego właściwa okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do danej szkoły. Uczeń (słuchacz) otrzymuje zaświadczenieo szczegółowych wynikach egzaminu za pośrednictwem szkoły.
3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych daną częścią egzaminu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu, a na zaświadczeniu otrzymują najwyższy wynik.
4. Uczniowi (słuchaczowi), któremu w trakcie ponownego przeprowadzenia odpowiedniej części egzaminu przerwano i unieważniono tę część egzaminu z powodu
- stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza)
- wniesienia przez ucznia (słuchacza) do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania przez ucznia (słuchacza) w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
- zakłócania przez ucznia (słuchacza) prawidł owego przebiegu pracy z zestawem egzaminacyjnym w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom (słuchaczom)
- wystąpienia szczególnych sytuacji losowych lub zdrowotnych, np. zasłabnięcia ucznia (słuchacza)
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się "0%".
5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia (słuchacza), który ponownie przystąpił do odpowiedniej części egzaminu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia odpowiednią część egzaminu tego ucznia (słuchacza). W zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu dla danego ucznia (słuchacza), w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu, wpisuje się "0%".
6. W przypadku zwolnienia ucznia (słuchacza) z części egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych albo ze względu na sprzężone niepełnosprawności w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu zamiast wyniku egzaminu z poszczególnych arkuszy wchodzących w skład danej części egzaminu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" lub "zwolniona".
7. Uczeń (słuchacz) zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu otrzymuje za pośrednictwem szkoły informację o zwolnieniu, nie otrzymuje zaświadczenia o wynikach egzaminu.
8. Wynik egzaminu ustalony przez okręgową komisję egzaminacyjną jest ostateczny.
9. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) albo słuchacza sprawdzona i oceniona praca ucznia (słuchacza) jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) albo słuchaczowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Czucie i wiara silniej mówią do mnie niż mędrca szkiełko i oko." - Adam Mickiewicz
Imieniny
Dzisiaj jest
Piątek
24 listopada 2017
Imieniny obchodzą
Dobrosław, Emilia, Emma, Flora, Franciszek, Gerard, Gerarda, Gerhard, Jan, Mina, Pęcisław, Protazy
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 
Autorzy