Nasze Godło

O projekcie


Wyniki konkursu

na utworzenie i funkcjonowanie 3 Szkolnych Ośrodków Kariery w ramach projektu Koniec języka za przewodnika


PROJEKT

Koniec języka za przewodnika

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Nazwa Projektu Koniec języka za przewodnika

Nr Projektu WND - POKL 09.01.02-24-073/12

§ 1

Informacja o Projekcie

 1. Projekt ?Koniec języka za przewodnika? realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa (GMCz).
 2. Celem głównym Projektu jest wzrost atrakcyjności i efektywności nauczania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez wdrożenie nowych zajęć, metod i e-narzędzi dostosowanych do trendów rynku. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
  1. Wzrost umiejętności społecznych i komunikacyjnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez pracę z doradcą zawodowym;
  2. Poprawa kompetencji językowych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez wprowadzenie II w Szkołach Podstawowych i III w Gimnazjach języka obcego;
  3. Poprawa atrakcyjności nauczania w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2014 r. w zakresie stosowania e-narzędzi poprzez wdrożenie platformy e-learningowej;
  4. Zwiększenie dostępu w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Częstochowie do 31.08.2012 r. do bogatej oferty warsztatów rozwijających potencjał uczniów;
  5. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów Specjalnych w Częstochowie do 31.08.2014 r. poprzez dostęp do zajęć specjalistycznych dla uczniów ze szczególnymi potrzebami. Projekt realizowany jest w okresie: od 01 października 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.
 1. Projektem zostanie objętych 1 075 uczniów/uczennic (596K), z czego 597 uczniów/uczennic (331K) ze Szkół Podstawowych oraz 779 uczniów/uczennic (429K) z Gimnazjów. Projekt skierowany jest do uczniów V klas 23 Szkół Podstawowych (w tym 2 Szkół Podstawowych Specjalnych) oraz uczniów II klas 22 Gimnazjów (w tym 2 Gimnazjów Specjalnych) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa. Ponadto do udziału w projekcie zrekrutowanych zostanie 55 nauczycieli/nauczycielek (32K, 13M), z czego 23 nauczycieli/nauczycielek ze Szkół Podstawowych oraz 22 nauczycieli/nauczycielek z Gimnazjów.
 1. Udział w Projekcie jest bezpłatny - koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoły podstawowe biorące udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy (SP 1); ul. Księżycowa 6, www.sp1.czest.pl;
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego (SP 2); ul. Baczyńskiego 2 a, www.sp2.czest.pl;
 3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej (SP 8); ul. Szczytowa 28/30, www.spnr8hposwiatowskiej.czest.pl;
 4. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego (SP 13); ul. Wręczycka 111/115,www.sp13.edu.pl;
 5. Szkoła Podstawowa nr 15 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów (SP 15); ul. Wirażowa 8, www.zsnr2.ids.czest.pl;
 6. Szkoła Podstawowa nr 19 w Zespole Szkół nr 15 (SP 19); ul. Orla 4/8, www.zs15.czest.pl;
 7. Szkoła Podstawowa nr 27 w Zespole Szkół nr 3 (SP 27); ul. Rozdolna 5, www.zs3.abc.pl;
 8. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Por. Michała Brzeskiego (SP 30); ul. Ludowa 58, www.sp30czwa.republika.pl;
 9. Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy - Gracza (SP 32); ul. Przerwy ? Tetmajera 40, www.szkola32.gre.pl;
 10. Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry (SP 34); ul. Dąbrowskiej 5/9, www.sp34.ids.czest.pl;
 11. Szkoła Podstawowa nr 36 (SP 36); ul. Kasztanowa 7/9, www.spnr36czwa.republika.pl;
 12. Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa (SP 38); ul. Sikorskiego 56, www.szp38.republika.pl;
 13. Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy (SP 42); ul. Aleja Armii Krajowej 68a, www.sp42.czest.pl;
 14. Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Konopnickiej (SP 47); ul. Przestrzenna 68/70, www.sp47.nso.pl;
 15. Szkoła Podstawowa nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gen. Zygmunta Berlinga (SP 48); ul. Schillera 5, www.sp48czest.neostrada.pl;
 16. Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego (SP 49); ul. Jesienna 42, www.sp49.ids.czest.pl;
 17. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Gen. Władysława Sikorskiego (SP 50); ul. Starzyńskiego 10, http://sp50.szkolnastrona.pl;
 18. Szkoła Podstawowa nr 51 im. Marii Skłodowskie - Curie w Zespole Szkolno ? Przedszkolnym nr 4 (SP 51); ul. Połaniecka 50, www.sp51.activh.pl;
 19. Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca (SP 52); ul. Powstańców Warszawy 144 a, www.sp52.czest.pl;
 20. Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej ? Curie (SP 53); ul. Orkana 95/109, http://www.szkola53cz.republika.pl;
 21. Szkoła Podstawowa nr 54 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego (SP 54); ul. Kukuczki 30, http://www.zs1.czest.pl;
 22. Specjalny Ośrodek Szkolno ? Wychowawczy nr 1 (SOSW 1); ul. Legionów 58, www.sosw1.czest.pl;
 23. Zespół Szkół Specjalnych nr 28 (ZSS 28); ul. Św. Barbary 9/11, www.zssnr28.info.

Gimnazja biorące udział w projekcie:

 1. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego (G1); ul. Starzyńskiego 10, www.gimnazjum1.czest.pl;
 2. Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów (G2); ul. Baczyńskiego 2a, www.gim2.ids.czest.pl/gimnazjum;
 3. Gimnazjum nr 3 im. Armii Krajowej (G3); ul. Schillera 5, www. gim3.net/news.php;
 4. Gimnazjum nr 5 im. Mikołaja Reja (G5); ul. Worcella 20/22, www.gim5czestochowa.web44.net;
 5. Gimnazjum nr 6 w Zespole Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (G6); ul. Krakowska 29, www.gim6.natopie.pl/web2/news.php;
 6. Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (G7); ul. Zamenhofa 23, www.gim7.ids.czest.pl/news.php;
 7. Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków (G8); ul. Szczytowa 28/30, www.gimnazjumnr8zoddzialamisportowymiim.szkolnictwa.pl;
 8. Gimnazjum nr 9 im. Adama Mickiewicza (G9); ul. Jana III Sobieskiego 15, www.gimnazjum9czestochowa.edupage.org;
 9. Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego (G10); ul. Kukuczki 30, www.zs1.czest.pl;
 10. Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki (G12); ul. Okólna 31/39, www. g12.czest.pl;
 11. Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Jana Paderewskiego (G13); ul. Wręczycka 111/115, www.gimnazjum13.com;
 12. Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi (G14); ul. Św. Rocha 221, www.gim14.masternet.pl
 13. Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego (G16); ul. Ułańska 5/7, www.g16.edukacja.czestochowa.pl;
 14. Gimnazjum nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kazimierza Wielkiego (G18); ul. Orkana 95/109, www.gim18czest.edupage.org;
 15. Gimnazjum nr 19 w Zespole Szkół nr 15 (G19); ul. Orla 4/8, www.gim19.czest.pl;
 16. Gimnazjum nr 20 im. Aleksandra Fredry (G20); ul. Hubermana 7, www.gim20.edukacja.czestochowa.pl;
 17. Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich (G21); ul. Powstańców Warszawy 144a, www.gim21.vooa.pl;
 18. Gimnazjum nr 22 (G22); ul. Jesienna 42, www.g22.yoyo.pl;
 19. Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów (G23); ul. Wirażowa 8, www.zsnr2.ids.czest.pl;
 20. Gimnazjum nr 24 w Zespole Szkół nr 3 (G24); ul. Rozdolna 5, www.zs3.abc.pl;
 21. Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno ? Wychowawczym nr 1 (SOSW1); ul. Legionów 58, www.sosw1.czest.pl;
 22. Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej (Gimnazjum Spec. Nr 26, ZSZ Nr 11, ZSZS, Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne ? GS26); ul. Krótka 22, www.interklasa.neostrada.pl.

Załącznik nr 9 do Regulaminu

 

PROJEKT

KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

LISTA PODSTAWOWA UCZNIÓW/UCZENNIC

ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU

W POSZCZEGÓLNYCH FORMACHA WSPARCIA

GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY TRZECI WTOREK MIESIĄCA

p. Anna Zasada (sala nr 10)

TERMINY SPOTKAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS

19.11.13r.  klasa 3b (13.45 - 14.30)

17.12.13r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

18.02.14r.  klasa 3b (13.45 - 14.30)

18.03.14r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

15.04.14r.  klasa 3a (15.35 - 16.20)

22.05.14r.  klasa 3b (13.45 - 14.30)

17.06.14r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

L.p.

Imię i nazwisko

1

MATEUSZ BIEŃKO

2

OLAF BOGUS

3

PAULINA BRODZIAK

4

MATEUSZ CZARNECKI

5

MICHAŁ CZERW

6

WIKTORIA DANISIEWICZ

7

WERONIKA DYJA

8

PAWEŁ GŁOWACKI

9

KAROLINA GRUCA

10

MATEUSZ JELEŃ

11

ADAM JĘDRYKA

12

GRZEGORZ KASPROWSKI

13

MARTA KASPROWSKA

14

KACPER KEMPSKI

15

ANNA KIN

16

MAGDALENA KLATOW

17

KAMILA KNYSAK

18

MAGDALENA KONIK

19

RAFAŁ KOT

20

JAKUB KRAKOWSKI

21

KAMIL KUŹDZIEŃ

22

KAMIL ŁASZEK

23

MICHAŁ MAZUR

24

KRZYSZTOF MIELCZAREK

25

ARKADIUSZ MOSICA

26

DOMINIK MOSICA

27

ANDŻELIKA OTRĘBA

28

MARCIN OWCZAREK

29

JAN PABIN

30

DOMINIK PĘKALA

31

SZYMON PISKULAK

32

ADRIAN POLACZKIEWICZ

33

ALEKSANDER PONICHTERA

34

KACPER PRZECHERKA

35

NATALIA ROSA

36

WERONIKA RÓŻALSKA

37

MONIKA SITARZ

38

ALEKSANDRA SIWEK

39

DOMINIK STĘPIEŃ

40

JAKUB SZMYDT

41

MACIEJ ŚMIEJA

42

MAGDALENA ŚWIĄĆ

43

MATEUSZ TREPKA

44

DANIEL UJMA

45

ADRIANNA WAWRZYNIAK

46

SEBASTIAN WOSIK

47

DARIA WRONISZEWSKA

48

OLIWIA ZALAS

49

KACPER ZGRZEBNY

50

MAREK ZIMECKI

Łącznie: Ogółem - 50, Kobiety - 18, Mężczyźni - 32

JĘZYK FRANCUSKI - CZWARTKI

14.40-16.20

GRUPA I p. Ilona Fulianty (sala nr 6)

16.30-18.10

GRUPA II p. Ilona Fulianty (sala nr 6)

L.p.

Imię i nazwisko

1

OLAF BOGUS

2

MATEUSZ CZARNECKI

3

MICHAŁ CZERW

4

PAWEŁ GŁOWACKI

5

KAMIL ŁASZEK

6

JAKUB SZMYDT

7

MAGDALENA ŚWIĄĆ

8

OLIWIA ZALAS

Łącznie: Ogółem - 8, Kobiety -2, Mężczyźni ? 6

KOŁO MŁODEGO NAUKOWCA - PONIEDZIAŁKI

16.30 - 18.10

p. Ewa Bodanka-Zarychta (sala nr 5)

L.p.

Imię i nazwisko

1

MATEUSZ BIEŃKO

2

ADAM JĘDRYKA

3

JAKUB KRAKOWSKI

4

MICHAŁ MAZUR

5

JAN PABIN

6

SZYMON PISKULAK

7

OLIWIA ZALAS

8

KACPER ZGRZEBNY

Łącznie: Ogółem - 8, Kobiety - 1, Mężczyźni - 7

WARSZTAT INFORMATYCZNY - CZWARTKI

16.30 - 18.00

p. Grzegorz Purgal (sala nr 17)

L.p.

Imię i nazwisko

1

MATEUSZ BIEŃKO

2

OLAF BOGUS

3

PAULINA BRODZIAK

4

MATEUSZ JELEŃ

5

ADAM JĘDRYKA

6

KAMILA KNYSAK

7

JAKUB KRAKOWSKI

8

MICHAŁ MAZUR

9

KRZYSZTOF MIELCZAREK

10

ARKADIUSZ MOSICA

11

DOMINIK MOSICA

12

JAN PABIN

13

DOMINIK PĘKALA

14

SZYMON PISKULAK

15

ALEKSANDRA SIWEK

16

DANIEL UJMA

17

ADRIANNA WAWRZYNIAK

18

KACPER ZGRZEBNY

Łącznie: Ogółem - 18, Kobiety - 4, Mężczyźni -14

WARSZTAT DZIENNIKARSTWA - PONIEDZIAŁKI

14.40 - 15.25

p. Marlena Karewicz (sala nr 6)

L.p.

Imię i nazwisko

1

PAWEŁ GŁOWACKI

2

KACPER KEMPSKI

3

MAGDALENA KLATOW

4

KAMILA KNYSAK

5

DOMINIK STĘPIEŃ

6

JAKUB SZMYDT

Łącznie: Ogółem -6, Kobiety - 2, Mężczyźni -4

WARSZTAT LITERACKI - PIĄTKI

13.45-15.25

p. Agnieszka Złota (sala nr5)

L.p.

Imię i nazwisko

1

ANDŻELIKA KONIK

2

RAFAŁ KOT

3

ALEKSANDER PONICHTERA

4

KACPER PRZECHERKA

5

WERONIKA RÓŻALSKA

Łącznie: Ogółem -5 , Kobiety - 2, Mężczyźni -3

TRENING PAMIĘCI - ŚRODY

15.35-17.15

GRUPA I p. Edyta Ciepiela (sala nr 6)

17.20-18.55

GRUPA II p. Edyta Ciepiela (sala nr 6)

L.p.

Imię i nazwisko

1

WIKTORIA DANISIEWICZ

2

WERONIKA DYJA

3

KAMILA KNYSAK

4

KAMIL KUŹDZIEŃ

5

KAMIL ŁASZEK

6

MICHAŁ MAZUR

7

NATALIA ROSA

8

ALEKSANDRA SIWEK

9

MATEUSZ TREPKA

10

DANIEL UJMA

11

ADRIANNA WAWRZYNIAK

12

DARIA WRONISZEWSKA

13

MAREK ZIMECKI

Łącznie: Ogółem - 13, Kobiety -7, Mężczyźni - 6

WARSZTAT MŁODEGO SAMORZĄDOWCA - PONIEDZIAŁKI

15.35-16.20

p. Marcin Matuszak (sala nr 5)

L.p.

Imię i nazwisko

Punktacja

1

OLAF BOGUS

4

2

WERONIKA DYJA

2

3

PAWEŁ GŁOWACKI

2

4

KAROLINA GRUCA

2

5

KACPER KEMPSKI

3

6

KAMILA KNYSAK

3

7

ALEKSANDER PONICHTERA

2

8

ALEKSANDRA SIWEK

3

9

JAKUB SZMYDT

3

10

OLIWIA ZALAS

5

Łącznie: Ogółem - 10, Kobiety - 5, Mężczyźni - 5

WARSZTAT PRAW CZŁOWIEKA - PONIEDZIAŁKI

14.40-15.25

p. Joanna Filak (sala nr 29 GRUPA I)

WARSZTAT PRAW CZŁOWIEKA - ŚRODY

13.45-14.30

p. Joanna Filak (sala nr 29 GRUPA II)

L.p.

Imię i nazwisko

1

ANDŻELIKA KONIK

2

ANDŻELIKA OTRĘBA

3

ADRIAN POLACZKIEWICZ

4

DANIEL UJMA

5

DARIA WRONISZEWSKA

Łącznie: Ogółem - 5, Kobiety - 3, Mężczyźni - 2

WARSZTAT TEATRALNY - PIĄTKI

13.45-14.30

p. Justyna Michalska (sala nr 6)

L.p.

Imię i nazwisko

1

PAWEŁ GŁOWACKI

2

KACPER KEMPSKI

3

ANNA KIN

4

JAKUB SZMYDT

Łącznie: Ogółem - 4, Kobiety -1, Mężczyźni - 3

WARSZTAT FILMOWY - PIĄTKI

15.40 - 16.25

p. Grzegorz Mach (sala nr 10)

L.p.

Imię i nazwisko

1

OLAF BOGUS

2

WIKTORIA DANISIEWICZ

3

MATEUSZ JELEŃ

4

GRZEGORZ KASPROWSKI

5

MARTA KASPROWSKA

6

ANNA KIN

7

JAKUB KRAKOWSKI

8

KAMIL KUŹDZIEŃ

9

KAMIL ŁASZEK

10

MICHAŁ MAZUR

11

MARCIN OWCZAREK

12

MONIKA SITARZ

13

ADRIANNA WAWRZYNIAK

14

SEBASTIAN WOSIK

Łącznie: Ogółem -14, Kobiety - 5, Mężczyźni - 9

WARSZTAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ? WTORKI

15.35 - 16.20

(sala nr 5)

 

L.p.

Imię i nazwisko

1

MATEUSZ BIEŃKO

2

OLAF BOGUS

3

MATEUSZ JELEŃ

4

ADAM JĘDRYKA

5

JAKUB KRAKOWSKI

6

MICHAŁ MAZUR

7

DOMINIK PĘKALA

8

MACIEJ ŚMIEJA

9

DARIA WRONISZEWSKA

10

KACPER ZGRZEBNY

 

PROJEKT KONIEC JĘZYKA ZA PRZEWODNIKA

HARMONOGRAM ZAJĘĆ - ROK SZKOLNY 2013/2014


PONIEDZIAŁEK

14.40-15.25

WARSZTAT PRAW CZŁOWIEKA
p. Joanna Filak (sala nr 29 grupa I)

14.40-15.25

WARSZTAT DZIENNIKARSKI
p. Marlena Karewicz (sala nr 6 od 9 września)

15.35-16.20

WARSZTAT MŁODEGO SAMORZĄDOWCA
p. Marcin Matuszak (sala nr 5 od 9.09)

16.30-18.10

KOŁO MŁODEGO NAUKOWCA
p. Ewa Bodanka-Zarychta (sala nr 5  od 9 września)

WTOREK

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY  3ci wtorek miesiąca
p. Anna Zasada (sala nr 10)

19.11.13r.  klasa 3b (13.45 - 14.30)

17.12.13r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

18.02.14r.  klasa 3b (13.45 -14.30)

18.03.14r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

15.04.14r.  klasa 3a (15.35 - 16.20)

22.05.14r.- klasa 3b (13.45 - 14.30)

17.06.14r.  klasa 3c (15.35 - 16.20)

15.35 - 16.20

WARSZTAT PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
(sala nr 5 - od 22.10.2013r.)

ŚRODA

13.45-14.30

WARSZTAT PRAW CZŁOWIEKA
p. Joanna Filak (sala nr 29 grupa II)

15.35-17.15

TRENING PAMIĘCI GRUPA I
p. Edyta Ciepiela (sala nr 6 - od 25 września)

17.20-18.55

TRENING PAMIĘCI GRUPA II
p. Edyta Ciepiela (sala nr 6 - od 25 września)

CZWARTEK

14.40-16.20

JĘZYK FRANCUSKI GRUPA I
p. Ilona Fulianty (sala nr 6 - od 12 września)

16.30-18.10

JĘZYK FRANCUSKI GRUPA II
p. Ilona Fulianty (sala nr 6 ? od 12 września)

16.30 - 18.00

WARSZTAT INFORMATYCZNY
p. Grzegorz Purgal (sala nr 17 - od 19 września)

PIĄTEK

13.45-14.30

WARSZTAT TEATRALNY
p. Justyna Michalska (sala nr 6 - od 13 września)

13.45-15.25

WARSZTAT LITERACKI
p. Agnieszka Złota (sala nr5 ? od 13 września)

15.40 - 16.25

WARSZTAT FILMOWY
p. Grzegorz Mach (sala nr 10 - od 13 września)


§ 2

Oferowane formy wsparcia

 1. Projekt zakłada udzielenie wsparcia w okresie od 01.10.2012 r. do 31.08.2014 r. łącznie 1 075 uczniom/uczennicom (596 K) z klas V Szkół Podstawowych oraz klas II Gimnazjów uczęszczających do szkół określonych w § 1 ust. 4 oraz 55 nauczycielom/nauczycielkom (32K, 13M) pracujących w szkołach określonych w § 1 ust. 4.
 1. Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:
 1. Doradztwo zawodowe ? autoprezentacja dla SP 1, SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 52, SP 53, SP 54, SOSW 1, ZSS8 ? przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 597 (331 K);
 2. Doradztwo zawodowe dla G1, G2, G3, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G16, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, GS26, SOSW1 ? przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 779 (429 K);
 3. Kurs II języka obcego w Szkołach Podstawowych:
 • języka niemiecki dla SP 1, SP 8, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 36, SP 38, SP 47, SP 48, SP 49, SP 53 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 138 (71K);
 • języka francuski dla SP 8, SP 13, SP 15, SP 34, SP 50, SP 51, SP 54 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 48 (29K);
 • języka rosyjski dla SP 2, SP 8, SP 19 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 21 (7K);
 • języka hiszpański dla SP 8, SP 42, SP 52, SP 53 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 50 (34K).
 1. Kurs III języka obcego w Gimnazjach:
 • języka niemiecki dla G6, G12, G19, G21 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 53 (32K);
 • języka francuski dla G2, G3, G5, G7, G8, G9, G10, G12, G13, G14, G20, G22, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 192 (122K);
 • języka rosyjski dla G6, G9, G10, G14, G16, G19, G20, G23 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 98 (46K);
 • języka hiszpański dla G1, G5, G7, G8, G10, G12, G13, G14, G18, G19, G20, G22, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 144 (89K).
 1. Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych:
 • warsztaty matematyczno-przyrodnicze z elementami informatyki dla SP 1, SP 2, SP 8, SP 13, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 52, SP 53, SP 54, ZSS 28 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 174 (88K);
 • Warsztaty humanistyczne z akcentem na regionalizm dla SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP 30, SP 34, SP 36, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, ZSS 28 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 137 (75K);
 • warsztaty artystyczno-muzyczne dla SP 2, SP 8, SP 13, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 132 (88K);
 • warsztaty artystyczno-plastyczne SP 2, SP 8, SP 13, SP 15, SP 19, SP 27, SP 30, SP 32, SP 34, SP 36, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 53 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 138 (103K);
 • warsztaty artystyczno-teatralno-filmowe dla SP 1, SP 8, SP 13, SP 27, SP 32, SP 34, SP 36, SP 38, SP 42, SP 47, SP 48, SP 49, SP 50, SP 51, SP 53 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 190 (118K);
 • trening pamięci dla SP 1, SP 2, SP 13, SP 15, SP 19, SP 32, SP 34, SP 36, SP 42, SP 47, SP 49, SP 50, SP 51, SP 52, SP 53 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 143 (77K).
 1. Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe w Gimnazjach:
 • warsztaty rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne ? Koło młodego naukowca dla G1, G2, G3, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G16, G20, G23, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 111 (40K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje informatyczne ? warsztat informatyczny dla G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G10, G12, G16, G19 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 135 (50K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym ? warsztat dziennikarstwa dla G1, G2, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G16, G19, G20 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 102 (66K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym ? warsztat literacki dla G1, G2, G6, G7, G16 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 44 (25K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje umiejętności uczenia się ? trening pamięci dla G1, G2, G6, G7, G9, G10, G12, G13, G14, G20, G22, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 110 (54K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie ? warsztat młodego samorządowca dla G1, G2, G7 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 23 (8K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje społeczne i obywatelskie ? warsztat praw człowieka dla G1, G2, G7, G9 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 36 (17K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej ? warsztat teatralny dla G1, G2, G3, G6, G7, G8, G9, G12, G13, G14, G16, G18, G19, G22 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 178 (114K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje świadomości i ekspresji kulturalnej ? warsztat filmowy dla G1, G2, G3, G7, G9, G12, G13, G18, G19, G23, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 89 (72K);
 • warsztaty rozwijające kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości ? warsztat przedsiębiorczości dla G1, G2, G3, G7, G9, G12, G13, G16, G18, G24 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 159 (72K).
 1. Zajęcia specjalistyczne dla Szkół Podstawowych:
 • terapia integracji sensorycznej dla SOSW1 i ZSS 28 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 10 (1K);
 • kinezjologia edukacyjna dla SOSW1 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 5 (1K);
 • terapia metodą Tomatisa dla ZSS 28 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 4 (0K);
 • alternatywne metody komunikacji dla ZSS 28 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 5 (0K);
 • poradnictwo psychologiczne dla SOSW1 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 5 (1K).
 1. Zajęcia specjalistyczne dla Gimnazjów:
 • terapia integracji sensorycznej dla SOSW1 i GS 26 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 3 (2K);
 • kinezjologia edukacyjna dla SOSW1 i GS 26 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 2 (2K);
 • warsztaty plastyczne dla SOSW1 i GS 26 - przewidywana liczba uczestników/uczestniczek to 2 (2K).

9) Szkolenia z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi w Szkołach Podstawowych: rzeprowadzone zostaną 2 ? dniowe szkolenie dla 23 nauczycieli, którzy pełnić będą w swoich placówkach rolę ?Liderów e-narzędzi? (po 1 osobie z każdej Szkoły Podstawowej).

10) Szkolenia z zakresu stosowania i wykorzystania e-narzędzi w Gimnazjach: przeprowadzone zostaną 2 ? dniowe szkolenie dla 22 nauczycieli, którzy pełnić będą w swoich placówkach rolę ?Liderów e-narzędzi? (po 1 osobie z każdego Gimnazjum).

§ 3

Zasady rekrutacji do Projektu

 1. Rekrutacja uczniów/uczennic do Projektu obejmuje:
 1. Działanie informacyjne w szkołach biorących udział w Projekcie;
 2. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu publicznym w szkołach uczestniczących w Projekcie zgodnie z § 1 ust. 4, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl);
 3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu przez uczniów/uczennice (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rekomendacja wychowawcy ? w przypadku uczestnictwa w doradztwie zawodowym i zajęciach z języka obcego, oświadczenie o średniej ocen ? w przypadku uczestnictwa w pozostałych zajęciach);
 4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów Szkolnych;
 5. Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów Szkolnych zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 6. Sporządzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatorów Szkolnych;
 7. Weryfikację i zatwierdzenie list uczniów/uczennic zakwalifikowanych do udziału
  w Projekcie oraz list rezerwowych przez Koordynatora Projektu;
 8. Poinformowanie przez Koordynatorów Szkolnych uczniów/uczennic o wynikach rekrutacji;
 9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

 

Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy Szkolni we współpracy z Koordynatorem Projektu w listopadzie 2012 r. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 10 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru do Projektu.

 

W sytuacjach wątpliwych decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje Koordynator Szkolny po konsultacji z wychowawcą ucznia/uczennicy.

 

 1. Warunki uczestnictwa uczniów/uczennic w Projekcie:
 1. Uczeń/uczennica uczęszcza do jednej ze szkół wymienionych w § 1 ust. 4;
 2. Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych określonych w § 2 pkt. 2.3) i 2.4);
 3. Na etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć:

- formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu);

- oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu);

- rekomendację wychowawcy ? w przypadku uczestnictwa w doradztwie zawodowym i zajęciach z języka obcego (załącznik nr 5 do Regulaminu);

- oświadczenie o średniej ocen ? w przypadku uczestnictwa w pozostałych zajęciach (załącznik nr 6 do Regulaminu);

 1. Po zakwalifikowaniu ucznia do udziału w Projekcie należy dostarczyć:

- deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu).

 

W uzasadnionych przypadkach Koordynator Szkolny może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność ucznia/uczennicy.

 1. Rekrutacja nauczycieli/nauczycielek do Projektu obejmuje:
 1. Działanie informacyjne w szkołach biorących udział w Projekcie;
 2. Zamieszczenie ogłoszenia o naborze w publicznym miejscu w szkołach uczestniczących w Projekcie zgodnie z § 1 ust. 4, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl);
 3. Składanie dokumentów rekrutacyjnych do Projektu przez nauczycieli/nauczycielki (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rekomendacja Dyrektora);
 4. Weryfikację dokumentów rekrutacyjnych przez Koordynatorów Szkolnych;
 5. Wybór uczestników/uczestniczek Projektu przez Koordynatorów Szkolnych zgodnie z katalogiem kryteriów (załącznik nr 1 do Regulaminu);
 6. Sporządzenie listy nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału
  w Projekcie oraz listy rezerwowej przez Koordynatorów Szkolnych;
 7. Weryfikację i zatwierdzenie listy nauczycieli/nauczycielek zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowej przez Koordynatora Projektu;
 8. Poinformowanie przez Koordynatorów Szkolnych nauczycieli/nauczycielek
  o wynikach rekrutacji;
 9. Złożenie przez uczestników/uczestniczki deklaracji uczestnictwa w Projekcie.

 

Rekrutację do udziału w Projekcie będą prowadzić Koordynatorzy Szkolni we współpracy z Koordynatorem Projektu w listopadzie 2012 r. Nabór uczestników/uczestniczek będzie trwał nie krócej niż 10 dni kalendarzowych. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych oraz sporządzenie, weryfikacja i zatwierdzenie list podstawowych i rezerwowych będzie trwało nie dłużej niż 5 dni kalendarzowych od zakończenia naboru do Projektu.

W sytuacjach wątpliwych decyzję o zakwalifikowaniu ucznia/uczennicy do Projektu podejmuje Dyrektor Szkoły.

 1. Warunki uczestnictwa nauczycieli/nauczycielek w Projekcie:
 1. Nauczyciel/nauczycielka jest pracownikiem jednej ze szkół wymienionych w § 1 ust. 4. Z każdej ze szkół biorących udział w projekcie wyłoniony zostanie jeden nauczyciel;
 2. Do Koordynatora Szkolnego zostanie dostarczony komplet dokumentów rekrutacyjnych określonych w § 4 pkt. 4.3) i 4.4);
 3. Na etapie rekrutacji do Projektu należy dostarczyć:

- formularz zgłoszeniowy do Projektu (załącznik nr 3 do Regulaminu);

- oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 4 do Regulaminu);

- rekomendację Dyrektora (załącznik nr 7 do Regulaminu).

 1. Po zakwalifikowaniu nauczyciela/nauczycielki do udziału w Projekcie należy dostarczyć:

- deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 8 do Regulaminu).

W uzasadnionych przypadkach Koordynator Szkolny może zażądać dodatkowych dokumentów, potwierdzających kwalifikowalność nauczyciela/nauczycielki.

5. Niezłożenie wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie. Wzory dokumentów rekrutacyjnych będą dostępne u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim.

6. W przypadku niezakwalifikowania ucznia/uczennicy (nauczyciela/nauczycielki) do udziału w Projekcie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa. Uczniowie/uczennice (nauczyciele/nauczycielki) z listy rezerwowej przyjmowani będą do udziału w projekcie w momencie zwolnienia się miejsca.

 1. Listy uczniów/uczennic (nauczycieli/nauczycielek) zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe (załącznik nr 9 i 11 do Regulaminu w przypadku uczniów/uczennic oraz załącznik nr 10 i 12 do Regulaminu w przypadku nauczycieli/nauczycielek) zostaną sporządzone przez Koordynatorów Szkolnych odrębnie dla każdej placówki szkolnej.
 1. Listy uczniów/uczennic (nauczycieli/nauczycielek) zakwalifikowanych do udziału w Projekcie oraz listy rezerwowe zostaną zweryfikowane i zatwierdzone przez Zespół Projektowy.

 

§ 4

Zasady uczestnictwa w Projekcie ? prawa i obowiązki uczestników/uczestniczek Projektu

1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do:

 1. Udziału w pełnym wymiarze godzin dla danego rodzaju form wsparcia, do którego przystąpił/a;
 2. Otrzymania dostępu do pomocy dydaktycznych do zajęć, w których uczestniczy
  w ramach Projektu.

2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu zobowiązuje się do:

 1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (dokumenty obligatoryjne: formularz zgłoszeniowy do Projektu, oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, rekomendacji nauczyciela ? w przypadku uczestnictwa w zajęciach z języka obcego, rekomendacji wychowawcy ? w przypadku uczestnictwa przez uczniów/uczennice w pozostałych zajęciach, rekomendacja Dyrektora ? w przypadku uczestnictwa w szkoleniu na ?Liderów e-narzędzi?, deklaracja uczestnictwa w Projekcie);
 2. Zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;
 3. Systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć, potwierdzonego listą obecności;
 4. Wypełniania ankiet dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu;
 5. Bieżącego informowania Koordynatorów Szkolnych o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego/jej udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na zajęciach;
 6. Samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności;
 7. Stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z realizacją Projektu;
 8. Przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad w tym dbałości o sprzęt i urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu;
 9. Informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

 

§ 5

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. Projektodawca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z Projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z nauki/pracy w szkole objętej Projektem.
 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa w przypadkach uzasadnionych i wynikających z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.
 1. W przypadku złożenia rezygnacji z udziału w Projekcie konieczne jest jej poparcie stosownymi dokumentami oraz złożeniem deklaracji rezygnacji z udziału w Projekcie (załącznik nr 13 do Regulaminu).

 

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego - w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

2.Wnioskodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ?Regulaminu?.

3.Regulmin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia w okresie realizacji projektu.


Załączniki:

 1. Katalog kryteriów rekrutacji
 2. Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla ucznia/uczennicy
 3. Formularz zgłoszeniowy do Projektu dla nauczyciela/nauczycielki
 4. Oświadczenie uczestnika/uczestniczki Projektu o wyrażeniu zgody na 5. przetwarzanie danych osobowych
 5. Rekomendacja wychowawcy
 6. Oświadczenie o średniej ocen
 7. Rekomendacja Dyrektora Szkoły
 8. Deklaracja uczestnictwa w Projekcie
 9. Lista podstawowa uczniów/uczennic
 10. Lista podstawowa nauczycieli/nauczycielek
 11. Lista rezerwowa uczniów/uczennic
 12. Lista rezerwowa nauczycieli/nauczycielek
 13. Deklaracja rezygnacji z udziału w Projekcie

 

Częstochowa, 07.11.2012 r.

wyniki konkursu

na utworzenie i funkcjonowanie

3 Szkolnych Ośrodków Kariery

w ramach projektu ?Koniec języka za przewodnika?
 
Nasz Herb
MY W MEDIACH
Wyszukiwarka
Najbliższe wydarzenie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

już za:

Cytaty
"Życia w wolności wart tylko, kto sobie wywalczać musi je na każdy dzień." - Johann Wolfgang Goethe
Imieniny
Dzisiaj jest
Niedziela
18 lutego 2018
Imieniny obchodzą
Albert, Alberta, Albertyna, Fryda, Konstancja, Krystiana, Maksym, Sawa, Sylwan, Sylwana, Symeon, Więcesława, Zuzanna, Zula
Kalendarz
Zdjęcia na stronie
Linki

flaga_Czestochowy

Kseon

bip_logo_nowe

Pokolenie

EFS

logotyp_nm

zdolniacha

unia

pajacyk

Gościmy obecnie
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
Autorzy